Zpět

Reklamace

Reklamace

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

I. Úvodné a všeobecné ustanovenia

 

I.1.      Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamáciu tovaru zakúpeného kupujúcim u predávajúceho: Leonis SK s.r.o. prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke www.rajsmartfonu.cz.

 

I.2.      Identifikačné údaje predávajúceho sú:

            Obchodné meno: Leonis SK s.r.o.

            IČO: 47 382 961

            Sídlo:Pražská 3222/11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04

            Korešpondenčná a reklamačná adresa: Leonis SK s.r.o., Astrová 8, 071 01 Michalovce, Slovensko

            Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.  92056/B

            tel. kontakt: +421 911 397 103

            e-mail: info@rajsmartfonu.cz

 

I.3.      Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob reklamácie vrátane miesta a času reklamácie, ako aj postup vykonania reklamácie predávajúcim. Tento reklamačný poriadok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-shopu na stránke www.rajsmartfonu.cz.

 

I.4.      Reklamáciu tovaru zakúpeného u predávajúceho je možné vykonať podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za vady podľa ustanovenia § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 

II. Vymedzenie základných pojmov

 

II.1.     Predávajúci, ktorý uskutočňuje predaj výrobkov prostredníctvom internetovej adresy www.rajsmartfonu.cz je obchodná spoločnosť Leonis SK s.r.o., so sídlom: Pražská 3222/11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, IČO: 47 382 961, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č.  92056/B.

  

II.2.     Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý si po oboznámení sa s internetovou ponukou predávajúceho vyberie tovar ponúkaný na internetovej adrese www.rajsmartfonu.cz v ponuke predávajúceho a vybraný tovar, o ktorého zakúpenie má záujem, objedná u predávajúceho pomocou objednávky – objednávkového formulára.

 

II.3.     Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

 

II.4.     Podnikateľom je kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

 

 

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady

 

III.1.    Zodpovednosť za vady sa riadi ustanovením § 620 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, o čom predávajúci týmto poučuje kupujúceho v súlade s ust. § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

III.2.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Predaná vec má vady v prípade, ak nie je v zhode s dojednaniami v kúpnej zmluve, a to najmä ak nemá akosť a vlastnosti deklarované predávajúcim, výrobcom veci alebo jeho zástupcom, prípadne nie je takej akosti a nemá také vlastnosti, ktoré sú pre vec tohto druhu obvyklé alebo vec nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedná za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

III.3.    Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a táto začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim.

 

IV. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru

 

IV.1.   Kupujúci alebo ním poverená osoba je pri preberaní tovaru povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je zjavne poškodený. V prípade zistenia poškodenia obalu je nevyhnutné, aby bol na mieste spísaný s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade, ak kupujúci tovar, ktorý je v rozpore s kúpnou zmluvou odmietne, na čo je oprávnený, o tejto skutočnosti je nevyhnutné spísať s dopravcom záznam.

 

IV.2.   Po prevzatí tovaru kupujúcim alebo treťou osobou je kupujúci (alebo tretia osoba) povinný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať o zistených nedostatkoch tovaru predávajúceho.

 

V. Uplatnenie reklamácie tovaru

 

V.1.     Kupujúci môže uplatniť reklamáciu niektorým z nasledovných spôsobov:

 

            1. vyplniť reklamačný formulár a zaslať ho na reklamačnú adresu,

            2. zaslať reklamačný protokol na e-mailovú adresu predávajúceho.

 

V.2.     Pri uplatnení niektorého zo spôsobov reklamácie uvedenej v predchádzajúcom bode kupujúci zašle vyplnený reklamačný formulár spolu s vadným tovarom, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru na reklamačnú adresu predávajúceho. Pokiaľ kupujúci ani po výzve v dodatočnej lehote nepredloží tieto požadované doklady, ako aj vadný tovar, predávajúci má právo nepokračovať vo vybavení predmetnej reklamácie. V prípade, ak ani v dodatočnej lehote kupujúci nezašle predávajúcemu tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predpokladá sa, že kupujúci nemá záujem ďalej tovar reklamovať.

 

V.3.     V reklamačnom formulári je kupujúci povinný uviesť svoje identifikačné údaje, ako aj identifikačné údaje reklamovaného tovaru, a to najmä: meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko kupujúceho, číslo objednávky, identifikácia tovaru, ktorý je predmetom reklamácie, prípadne spôsob, akým žiada reklamáciu vybaviť, bankové spojenie kupujúceho (názov banky a IBAN kupujúceho), dátum a podpis kupujúceho. Kupujúci je tiež povinný uviesť dôvod uplatnenia reklamácie.

 

V.4.     Kupujúci je povinný pri zaslaní reklamovaného tovaru zabaliť tovar spôsobom tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Predávajúci môže tovar poškodený z tohto dôvodu odmietnuť reklamovať.

 

V.5.     Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 

VI. Nároky kupujúceho pri uplatnení vád tovaru

 

VI.1.   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

VI.2.   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

VI.3.   Ak vec predávaná za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

VI.4.   Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť najneskôr do uplynutia záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov a pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

VII. Vybavenie reklamácie

 

VII.1.  Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v článku V.1. Spôsob vybavenia reklamácie je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, a to najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia tovaru vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, avšak vždy najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pokiaľ predávajúci túto svoju povinnosť poruší a uvedená lehota uplynie márne, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

 

VII.2.  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Predávajúci je tiež povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

 

VII.3.  Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

VII.4.  Kupujúci má právo na náhradu nákladov, ktoré mu nevyhnutne vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady a ktoré boli preukázateľne vynaložené (najmä prepravné, poštovné a pod.)

 

VIII. Záverečné ustanovenia

VIII.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 02.05.2016

VIII.2. Uzatvorením kúpnej zmluvy a súčasným prejavením súhlasu s Obchodnými podmienkami predávajúceho prejavuje kupujúci súhlas aj s týmto reklamačným poriadkom.

 

V Bratislave dňa 02.05.2016

 

Dokumenty ke stažení

REKLAMAČNÍ PROTOKOL [PDF]